REGULAMIN

§ 1

 1. „4rent” w Warszawie w dalszej części zwanej 'Wynajmującym’, wynajmuje samochody osobowe osobom, które spełniają warunki:
  ukończony 21 rok życia na podstawie dowodu osobistego lub paszportu ( jeśli osoba nie mieszka na terenie Rzeczpospolitej Polskiej)
  oraz posiadająca prawo jazdy od minimum 2 lat. w dalszej części zwanej 'Najemcą’
 2. Jedna doba najmu obejmuje 24 godziny liczone od chwili protokolarnego odbioru Pojazdu przez Najemcę.
 3. Najemca zobowiązany jest uiścić Czynsz w momencie odbioru Pojazdu, z góry za cały okres trwania Umowy.

§ 2

 1. Po zakończeniu najmu Najemca zwróci Pojazd w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie. W szczególności Najemca zobowiązany jest do zwrotu Pojazdu czystego w środku i na zewnątrz oraz z przekazanym wyposażeniem dodatkowym, chyba że Strony w Protokole stwierdziły inaczej. W przypadku niedopełnienia obowiązków opisanych w zdaniu poprzedzającym Najemca obowiązany jest do uiszczenia kary umownej w wysokości 50 zł + VAT. Wynajmujący zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary na zasadach ogólnych.
 2. W przypadku opóźnienia w zwrocie Pojazdu po upływie okresu obowiązywania Umowy, przekraczającego 1 godzinę, Wynajmujący obciąży Najemcę kwotą Czynszu za każdą kolejną dobę ponad czas określony w Umowie, dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość opłat, o których mowa powyżej.
 3. Pojazd może zostać zwrócony przed upływem okresu obowiązywania Umowy. W takim wypadku Umowa wygasa z chwilą odbioru Pojazdu przez Wynajmującego, co nie zwalnia Najemcy z obowiązku zapłaty czynszu za cały okres trwania Umowy. Nie wyłącza to uprawnienia Wynajmującego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość opłat, o których mowa powyżej.
 4. Pojazd może zostać zwrócony przed upływem okresu obowiązywania Umowy. W takim wypadku Umowa wygasa z chwilą odbioru Pojazdu przez
  Wynajmującego, co nie zwalnia Najemcy z obowiązku zapłaty czynszu za cały okres trwania Umowy.

§ 3

 1. Wydanie oraz zwrot Pojazdu odbędzie się w siedzibie Wynajmującego (chyba ze Strony pisemnie lub za pomocą e-maila ustaliły inaczej ).
 2. W przypadku zaistnienia konieczności zwrotu Pojazdu w innym miejscu niż opisane w ust. 1 powyżej, z przyczyn leżących po stronie Najemcy, Najemca poniesie wszelkie związane z tym koszty.
 3. Wydanie i zwrot Pojazdu zostaną potwierdzone Protokołem, podpisanym przez Strony.
 4. Jakiekolwiek uwagi Najemcy dotyczące Pojazdu powinny być zgłoszone najpóźniej w momencie podpisania Protokołu podczas wydania Pojazdu i odnotowane w Protokole. Nie dotyczy to wad Pojazdu, których Najemca nie mógł wykryć w momencie podpisania Protokołu pomimo zachowania należytej staranności.

§ 4

 1. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wynajmowany Pojazd od momentu jego protokolarnego odebrania od Wynajmującego do momentu protokolarnego zwrotu Wynajmującemu, w szczególności:
  1. a) w przypadku zdarzeń nie objętych ubezpieczeniem (np. utraty, uszkodzenia lub kradzieży) lub zaistniałych w okolicznościach, co do których istnieją wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela Pojazdu
  1. b) w wypadku działania lub zaniechania Najemcy ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania
  1. c) w przypadku zaistnienia jakiejkolwiek innej szkody w Pojeździe w wyniku naruszenia zasad ruchu drogowego lub innych obowiązujących przepisów prawa, jeżeli w wyniku tego zdarzenia, zaniechania odpowiednich czynności lub niedopełnienia obowiązków przez Najemcę ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania.
 2. Najemca odpowiada za wszelkie powstałe podczas najmu uszkodzenia Pojazdu m.in. uszkodzenia tapicerki, zarysowania lub wgniecenia karoserii lub kokpitu, uszkodzenia ogumienia, felg i szyb poprzez uiszczenie opłaty w kwocie wskazanej w Cenniku. W ten sam sposób Najemca odpowiada za wszelkie braki w wyposażeniu pojazdu lub jego części.
 3. W przypadku kradzieży Pojazdu Najemca poinformuje o niej niezwłocznie Policję i Wynajmującego. W opisanej powyżej sytuacji Najemca zwróci Wynajmującemu w ciągu 24 godzin kluczyki i dokumenty od Pojazdu, przekaże Wynajmującemu opis zdarzenia, a także notatkę lub protokół Policji, jeśli został sporządzony.
 4. W przypadku nie dopełnienia czynności, o których mowa w ust 3 powyżej Najemca zapłaci Wynajmującemu kwotę odpowiadającą wartości rynkowej.
 5. W przypadku, gdy Pojazd zostanie uszkodzony w wyniku lub wypadku drogowego Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego wezwania Policji na miejsce zdarzenia oraz skontaktowania się z Wynajmującym. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za zdarzenie i zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związanych ze zdarzeniem (w szczególności naprawy Pojazdu).
 6. W przypadku uszkodzenia Pojazdu z jakiejkolwiek przyczyny Najemca ma obowiązek zabezpieczyć Pojazd i uniemożliwić dalsze jego uszkadzanie.
 7. Jeżeli sprawcą zdarzenia jest kierujący innym pojazdem, zwolnienie Najemcy od odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia, będzie możliwe pod warunkiem uzyskania przez Najemcę od Policji potwierdzenia winy kierującego innym pojazdem oraz uzyskania danych i jego polisy OC.
 8. Odpowiedzialność Najemcy za uszkodzenia Pojazdu powstałe w trakcie trwania najmu może zostać zniesiona pod warunkiem dokonania dodatkowej opłaty w wysokości określonej w Cenniku. Zwolnienie to nie dotyczy jednak uszkodzeń powstałych z winy Najemcy, uszkodzeń wnętrza pojazdu (np. tapicerka, pokrycia siedzeń), braków w wyposażeniu pojazdu lub jego części.

§ 5

 1. Najemca zobowiązuje się do nie udostępniana wynajmowanego Pojazdu osobom trzecim w jakiejkolwiek formie w szczególności do bezpłatnego używania lub podnajmu bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Wynajmującego pod rygorem nieważności.
 2. Najemca zobowiązany jest do korzystania z Pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, z zachowaniem należytej staranności w zakresie eksploatacji pojazdu, a w szczególności do:
  1. 1.1 posiadania dokumentów przewidzianych prawem o ruchu drogowym,
  1. 1.2 zabezpieczenia Pojazdu przed kradzieżą (w szczególności do każdorazowego zamykania pojazdu i uruchamiania alarmów oraz dostępnych blokad),
  1. 1.3 nie pozostawiania w samochodzie dokumentów Pojazdu w czasie przebywania poza nim,
  1. 1.4 wykonywania na własny koszt obsługi standardowej Pojazdu, w szczególności: tankowanie Pojazdu paliwem przewidzianym dla danego rodzaju pojazdu, sprawdzanie i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy, sprawdzenie i uzupełnienie w porozumieniu z Wynajmującym płynu chłodzącego, oleju silnikowego oraz innych płynów eksploatacyjnych o paramentach technicznych określonych przez Wynajmującego, kontroli sprawności świateł i ewentualnie wymiany żarówek, kontroli ciśnienia powietrza w ogumieniu i stanu ogumienia
  1. 1.5 przestrzegania obowiązujących przepisów prawa (w szczególności prawa o ruchu drogowym).
 3. Wszelka odpowiedzialność za Pojazd oraz jego użytkowanie przez osobę, o której mowa w ust. 1 powyżej podczas trwania Umowy, spoczywa na Najemcy. Najemca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich start spowodowanych lub wynikłych z zaniedbania tej osoby.
 4. Najemca nie może wykorzystywać Pojazdu do uczestnictwa w zawodach i wyścigach sportowych, rajdach i treningach do nich, do nauki lub doskonalenia jazdy.
 5. W sytuacji, o której mowa w ust. 4 powyżej wszelkie koszty ewentualnych napraw samochodu, holowania pojazdu za granicami RP, dodatkowych ubezpieczeń, pokrywa w pełnym zakresie Najemca.W przypadku wynajmu Pojazdów, które posiadają Polisę Assistance, pokrywa ona koszt w zakresie, w jakim została zawarta.
 6. Zabronione jest dokonywanie przeróbek i napraw Pojazdu bez zgody Wynajmującego, palenie tytoniu, przewożenie zwierząt holowanie innych pojazdów, przewożenie większej ilości osób lub bagażu niż określono w dowodzie rejestracyjnym Pojazdu.
 7. Opuszczenie granic RP jest możliwe tylko za zgodą wynajmującego, wyłącznie do krajów Unii Europejskiej.
 8. Przy wyjeździe zagranicznym obowiązuje limit kilometrów i jest to 200km/ dobę , powyżej limitu obowiązuje stawka czterdzieści groszy za każdy kilometr.
 9. Przy wynajmie miesięcznym obowiązuje limit kilometrów – 4000 km /powyżej 40gr. za kilometr netto

§ 6

 1. W razie awarii Pojazdu Najemca zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić Wynajmującego i postępować zgodnie z jego zaleceniami. Jeżeli awaria ma wpływ na bezpieczeństwo lub może doprowadzić do uszkodzenia Pojazdu, Najemcy bezwzględnie nie wolno z niego korzystać.
 2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 powyżej Wynajmujący udostępni sprawny Pojazd, a w przypadku braku takiej możliwości zwróci równowartość czynszu za niewykorzystany okres najmu, pod warunkiem, że Najemca wykonał zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
 3. Za wszelkie wykroczenia drogowe powstałe w czasie trwania Umowy odpowiada Najemca. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn Wynajmujący zostanie obciążony opłatami lub poniesie jakiekolwiek inne koszty związane z wykroczeniami drogowymi powstałymi w trakcie trwania Umowy, Najemca będzie zobowiązany do ich zwrotu oraz do uregulowania opłaty zgodnej z obowiązującym Cennikiem.Wynajmujący bądź osoby lub podmioty przez niego upoważnione mają prawo do kontrolowania pod względem zgodności z Umową sposobu wykorzystania i stanu Pojazdu podczas trwania Umowy. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone lub pozostawione przez Najemcę w Pojeździe
OPŁATY DODATKOWE
Pranie tapicerki 300 zł
Opuszczenie granic RP bez zgody wypożyczalni 1000 zł
Palenie w pojeździe lub przewożenie zwierząt 100 zł
Korzystanie z pojazdu w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub umową 2000 zł
Zgubienie kluczyka z pilotem z. centralnego 800 zł
Zgubienie dowodu rejestracyjnego, tablicy lub naklejki, polisy ubezpieczeniowej 400 zł
Oddanie pojazdu bez trójkąta, apteczki, zestawu kluczy lub podnośnika 200 zł
Zgubienie kołpaka 50 zł